Medical Education


Eur Rev Med Pharmacol Sci 2023; 27 (3): 852-858
DOI: 10.26355/eurrev_202302_31177

University faculty on student motivation to use medical education apps and barriers to their usage

K. Kagkelaris, S. Mastronikolis, N. Amasiadi, A. Gerakaris, V. Giorgalla, P. Efthymiou, I. Efstathiou, I. Ziakas, A. Katsifara, C. Kitsos, S. Kolios, A. Konstantopoulou, E. Kyprioti, M.-M. Papadopoulou, N. Razos, I. Schinas, K. Skourou, G. Panayiotakopoulos, I. Koniari, N.G. Kounis, C.D. Georgakopoulos, E. Jelastopulu, P. Plotas
Free PDF Download
Eur Rev Med Pharmacol Sci 2022; 26 (15): 5327-5333
DOI: 10.26355/eurrev_202208_29398

Medical application usage traits by students in Greece

K. Kagkelaris, P. Plotas, N. Amasiadi, A. Gerakaris, V. Giorgalla, P. Efthymiou, I. Efstathiou, I. Ziakas, A. Katsifara, C. Kitsos, S. Kolios, A. Konstantopoulou, E. Kyprioti, S. Mastronikolis, M.-M. Papadopoulou, N. Razos, I. Schinas, K. Skourou, G. Panayiotakopoulos, C.D. Georgakopoulos, E. Jelastopulu
Free PDF Download